top of page
Algemene voorwaarden

Contactgegevens
Lindelaan 10a
6951 DJ Dieren
0682221960

info@browsbyhymke.nl
www.browsbyhymke.nl

1 Algemeen
De algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Brows by Hymke en een client waarop Brows by Hymke deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2 Inspanningen schoonheidssalon
2.1 De medewerkers van Brows by Hymke zullen de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenkomstig met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
2.2 De client zorgt ervoor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de behandeling tijdig aan de medewerker worden verteld.
2.3 De medewerkers van Brows by Hymke zijn niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de cliënt is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
2.4 De medewerkers van Brows by Hymke zullen de cliënt inlichten over de financiële consequenties van de wijziging van de behandeling.

3 Afspraken
3.1 De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk vierentwintig uur voorafgaande aan de afspraak aan Brows by Hymke melden.
3.2 Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Brows by Hymke 50% van de behandelprijs in rekening brengen bij
een annulering binnen 24 uur en 100% van de behandelprijs in rekening brengen bij een 'no show'. 
3.3 Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt mag de medewerker de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch de gehele prijs van de behandeling aan de cliënt door berekenen.
3.4 Indien de cliënt bij meer dan vijftien minuten later dan de afgesproken tijd in de salon aankomt, mag de medewerker de gehele afspraak annuleren en toch de gehele behandelprijs in rekening brengen. 
3.5 Brows by Hymke moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk aan de cliënt melden.
3.6 Bij overmacht vanuit één of beide partijen zal Brows by Hymke samen met de cliënt kijken naar een passende oplossing. 

4 Persoonsgegevens & privacy
4.1 De cliënt voorziet de medewerker vóór de/bij de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan de medewerker aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen.
4.2 De medewerker neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op en verwerkt deze op een klantenkaart die dan weer worden verwerkt in een klantenbestand.
4.3 De salon behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
4.4 De salon zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

5 Betaling
5.1 Brows by Hymke vermeld alle prijzen van de behandelingen en de producten zichtbaar in de salon.
5.2 De gemelde prijzen zijn inclusief 21% BTW.
5.3 Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.
5.4 De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant, pin of overschrijving te voldoen.
5.5 Alle op deze site getoonde prijzen zijn onder voorbehoud van wijzigen en of fouten.

6 Aansprakelijkheid
6.1 Brows by Hymke is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook ontstaan doordat de medewerker van Brows by Hymke is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden, vrijetijdsbesteding.
6.2 Brows by Hymke is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal, of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegebracht naar de salon.

7 Klachten
7.1 Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet de klacht zo spoedig mogelijk, doch binnen twee weken na ontdekking zowel mondeling als zowel schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van Brows by Hymke.
7.2 Brows by Hymke moet de klager binnen 5 werkdagen adequaat antwoord geven.
7.3 Indien een klacht over de behandelingen gegrond is zal Brows by Hymke de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt.
7.4 Indien een klacht over de producten gegrond is zal Brows by Hymke het aankoopbedrag van de producten gedeeltelijk of helemaal vergoeden.
7.5  Indien Brows by Hymke en de klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.

8 Garantie
8.1 Brows by Hymke geeft de cliënt een week (7 dagen) garantie op de behandeling en producten.
8.2 Na een behandeling kan de huid een reactie geven. De cliënt wordt hiervan op de hoogte gebracht tijdens de behandeling.
8.3 Deze garantie vervalt indien:
• De cliënt op de hoogte is gebracht door de medewerker over het resultaat van de behandeling en de tijdsduur van het effect van de behandeling of producten;
• De cliënt andere producten dan door de medewerker geadviseerde producten heeft gebruikt;
• De cliënt de adviezen voor thuisverzorging niet heeft opgevolgd;
• De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd;
• De cliënt de producten niet volgens het advies van de medewerker heeft gebruikt;
• De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.

9 Geheimhouding
9.1 De medewerker is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling.
9.2 Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is verteld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
9.3 De geheimhouding vervalt indien, op de grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak van de medewerker verplicht de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

10 Specialisatie
10.1 Afhankelijk van uw zorgverzekeraar en de polisvoorwaarden worden een aantal behandelingen door hen geheel of gedeeltelijk vergoed.
10.2 De cliënt betaalt het gehele bedrag van de behandeling aan de medewerker van Brows by Hymke.
10.3 De medewerker van Brows by Hymke zorgt voor een factuur met daarop de juiste informatie voor de zorgverzekeraar.
10.4 De cliënt is zelf verantwoordelijk voor het indienen van de declaratie bij de zorgverzekeraar.
10.5 De cliënt dient zelf rekening te houden met het eigen risico bedrag van hun zorgverzekeraar.
10.6 Brows by Hymke is op geen enkele manier verantwoordelijk voor het verder afhandelen van de declaratie aan de zorgverzekeraar.

11 Beschadiging en/of diefstal
11.1 Brows by Hymke heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt.
11.2 Brows by Hymke meldt diefstal altijd bij de politie.

12 Behoorlijk gedrag 
12.1 De cliënt behoort zich in de salon te gedragen volgens algemene aanvaarde normen.
12.2 Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft de medewerker van Brows by Hymke het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren zonder verdere opgaaf van redenen.
12.3 Bij Brows by Hymke wordt gewerkt volgens de hygiëne regels van de HAM code van schoonheidsspecialisten.
12.4 Er wordt van de cliënt verwacht dat zij zich houden aan de persoonlijke hygiëne regels van de HAM code van schoonheidsspecialisten.

 

13 Recht
13.1 Op elke overeenkomst tussen Brows by Hymke en de cliënt is het Nederlandse recht van toepassing.
13.2 De algemene voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van Brows by Hymke.
13.3 In geval van uitleg van de inhoud en strekking van de algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.
13.4 Van toepassing is steeds de laatst gepubliceerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

bottom of page